Innhenting av opplysninger ved utredning av ADHD

Formålet med å innhente disse opplysningene i forkant av utredningen er å øke presisjonen i de diagnostiske vurderingene. Det vil også redusere tidsbruken og kostnadene forbundet med utredningen. Derfor er det ønskelig at du sender inn disse opplysningene i forkant av første samtale.

Personalia

Sivilstatus (gift/samboer/singel)

Barn (egne og andres), barnas alder. Delt omsorg?

Utdanning (fullført og avbrutt)

Jobb

Eventuell ytelse fra NAV

Helseopplysninger

Somatiske (fysiske) sykdommer

Allergier

CAVE (tidligere reaksjoner på medikamenter)

Stimulantia (nikotin, alkohol, andre rusmidler)

Tidligere behandling for psykiske lidelser

Herunder innleggelser, poliklinisk behandling, medikamentell behandling)

Opplysninger fra eksterne instanser

Fra fastlege:

 • Somatiske sykdommer
 • Allergier
 • CAVE

Fra skole:

 • Karakterutskrift
 • Halvårsvurderinger
 • Referater fra kontaktmøter
 • Andre dokumenter som omtaler fungering på skolen

Fra PPT:

 • Rapporter fra gjennomførte utredninger

Fra BUP:

 • Epikriser
 • Rapporter fra gjennomførte utredninger

Fra DPS

 • Epikriser
 • Rapporter fra gjennomførte utredninger

Egenrapportering

Din egen beskrivelse av hvilke utfordringer du har i hverdagen, som bakgrunn for at du ønsker utredning. Dette vil naturligvis også bli tema i senere samtaler, men noen foretrekker å skrive ned sine egne opplevelser i forkant.

Det kan være lurt å ta utgangspunkt i hvordan du fungerer (og har fungert) på følgende områder i livet:

 • Skole og utdanning
 • Jobb
 • Økonomi
 • Husarbeid
 • Interesser
 • Fritid og ferier
 • Venner og sosialt liv
 • Søvn
 • Kosthold
 • Fysisk aktivitet
 • Helse

Komparentopplysninger

Navn, rolle og telefonnummer på 2 personer som kjenner deg godt.

Dette kan være foreldre, partner, voksne søsken eller barn, lærer eller venn.

Dersom noen av komparentene ønsker å skrive noe i forkant, kan de bruke samme mal som egenrapporteringen over.

Husk å avtale med dem at du oppgir dem som komparenter, så de ikke blir overrasket når jeg ringer.

Innsending av dokumenter

Jeg foretrekker at dokumentene sendes via Digipost til T. Bakkejord AS.

Alternativt til psykiater@tonybakkejord.no