Psykiater Tony Bakkejord

Jeg er utdannet lege ved universitetet i Tromsø og spesialist i psykiatri med videreutdanning innen kognitiv og metakognitiv terapi.

Nå driver jeg en privat psykiaterpraksis i Bodø, med avtalehjemmel hos Helse Nord RHF.

Hva får du hos meg?

Jeg har særskilt erfaring med utredning og behandling av ADHD hos voksne.

Videre tilbyr jeg korttidsbehandling av angst og depresjon, samt medisinvurderinger for et bredt spekter av psykiske lidelser.

Min terapeutiske tilnærming vil som regel være metakognitiv terapi. Dette innebærer at vi jobber sammen for å avdekke uhensiktsmessige tankemønstre, bekymring, grubling, fokusert oppmerksomhet og mestringsstrategier som bidrar til å utvikle og opprettholde psykiske plager.

Jeg har en restriktiv forskrivningspraksis hva angår vanedannende medisiner og medisiner med misbrukspotensiale, og vektlegger å samarbeide tett med henvisende fastlege eller psykolog gjennom hele pasientforløpet.

En konsultasjon varer som regel 40 minutter. Medisinjusteringer senere i forløpet tar gjerne kortere tid.

Jeg legger til rette for telefon– eller videokonsultasjoner ved behov.

Hva får du ikke hos meg?

Av hensyn til kvalitet og pasientsikkerhet, vil jeg ikke påta meg behandlingsansvar i tilfeller hvor jeg ikke kan tilby pasientene den beste behandlingen:

Jeg har lite erfaring med behandling av kroniske smertetilstander, og vil anbefale at smerteproblematikk følges opp av spesialister med erfaring på dette området.

Selv om jeg har mer erfaring med behandling av rusavhengighet og spiseforstyrrelser, bør også dette følges opp innenfor andre rammer når dette er den primære problemstillingen.

Mistanke om psykisk utviklingshemming eller utviklingsforstyrrelser bør utredes av psykologspesialist/nevropsykolog med slik kompetanse.

Det er min oppfatning at andre spesialister i regionen har mer kompetanse på spesifikk behandling av omfattende traumer. Det samme gjelder for utfordringer knyttet til kjønnsidentitet.

Jeg er ikke spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, og vil vanligvis ikke påta meg behandlingsansvar for personer under 16 år.

Pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp skal henvises direkte til akutte tilbud ved psykisk helsevern. Jeg tilbyr ikke akuttimer, og påtar meg derfor ikke behandlingsansvar for pasienter med tilstander hvor man kan forvente rask forverring og behov for akutt behandling. Jeg har heller ikke behandleransvar ved tvungent psykisk helsevern.

Priser

Som avtalespesialist er jeg en del av den offentlige spesialisthelsetjenesten. Det betyr at pasienter som går til meg betaler egenandel eller får dekket sine behandlingsutgifter etter reglene for frikort. Dette forutsetter imidlertid henvisning fra fastlege eller psykolog som er rettighetsvurdert ved DPS.

Da betaler pasienten en egenandel på 386 kr pr konsultasjon, opp til frikortsgrensen på 3040 kr.

Helprivate tjenester

Jeg kan også imøtekomme ønske om samtaler eller medisinvurderinger uten at det foreligger henvisning og rettighetsvurdering, også for pasienter fra andre deler av landet.

Disse samtalene organiseres som en helprivat tjeneste, og finner sted på ettermiddagstid så de ikke går på bekostning av tilbudet til pasienter i Helse Nord.

Slike helprivate tjenester dekkes ikke av Helfo. Egenbetaling blir derfor 1000 kr for en medisinvurdering på 20 minutter, og 2000 kr for en 40 minutters samtale. Jeg setter alltid av 40 minutter til første samtale.

Prisen for helprivat utredning av ADHD eller autismespekterforstyrrelser er estimert til 18.000 kr.

Fra høsten 2024 vil vi kunne tilby tverrfaglige ADHD-utredninger i helprivat regi i vårt nyetablerte ADHD Ressurssenter.

Om henvisningen

1. januar 2024 trådte Felles henvisningsmottak i kraft i Helse Nord. Det innebærer at alle henvisninger til avtalespesialister skal rettighetsvurderes ved DPS.

Henvisningen skal gi grunnlag til å vurdere pasientens behov samt gi opplysninger av betydning for utredning og behandling. Mulige somatiske årsaker til tilstanden må være vurdert, og eventuelle funn fra undersøkelser vedlegges. Oppdatert medikamentliste må også vedlegges.

Det er ønskelig at henvisningene følger Helsedirektoratets retningslinjer.

Kontakt

Ved generelle spørsmål om min praksis kan du sende mail her.

Personsensitiv informasjon kan ikke sendes på mail.  

Kart