Psykiater Tony Bakkejord

Jeg er utdannet lege ved universitetet i Tromsø og spesialist i psykiatri med videreutdanning innen kognitiv og metakognitiv terapi.

Nå driver jeg en privat psykiaterpraksis med kontor i Gidsken Jakobsens vei 22 i Bodø.

Tilbudet er en avtalehjemmel fra Helse Nord RHF. Det betyr at pasienter som går til meg betaler egenandel eller får dekket sine behandlingsutgifter etter reglene for frikort, forutsatt henvisning fra fastlege eller psykolog.

Jeg legger til rette for telefon– eller videokonsultasjoner ved behov.

Jeg kan også imøtekomme ønske om samtaler eller medisinvurderinger for pasienter fra andre deler av landet, men disse samtalene må finne sted på ettermiddagstid så de ikke går på bekostning av tilbudet til pasienter i Helse Nord.

Samtaler uten henvisning dekkes ikke av Helfo. Egenbetaling beregnes da utfra medgått tid, med en timesats på 3000 kr per klokketime.

Hva får du hos meg?

Jeg har særskilt erfaring med utredning og behandling av ADHD hos voksne. Videre tilbyr jeg korttidsbehandling av angst og depresjon, samt medisinvurderinger for et bredt spekter av psykiske lidelser.

Min terapeutiske tilnærming vil som regel være metakognitiv terapi. Dette innebærer at vi jobber sammen for å avdekke uhensiktsmessige tankemønstre, bekymring, grubling, fokusert oppmerksomhet og mestringsstrategier som bidrar til å utvikle og opprettholde psykiske plager.

Jeg har en restriktiv forskrivningspraksis hva angår vanedannende medisiner og medisiner med misbrukspotensiale, og vektlegger å samarbeide tett med henvisende fastlege eller psykolog gjennom hele pasientforløpet.

En konsultasjon varer som regel 40 minutter. Medisinjusteringer senere i forløpet tar gjerne kortere tid.

Hva får du ikke hos meg?

Av hensyn til kvalitet og pasientsikkerhet, vil jeg ikke påta meg behandlingsansvar i tilfeller hvor jeg ikke kan tilby pasientene den beste behandlingen:

Jeg har lite erfaring med behandling av kroniske smertetilstander, og vil anbefale at smerteproblematikk følges opp av spesialister med erfaring på dette området.

Selv om jeg har mer erfaring med behandling av rusavhengighet og spiseforstyrrelser, bør også dette følges opp innenfor andre rammer når dette er den primære problemstillingen.

Mistanke om psykisk utviklingshemming eller utviklingsforstyrrelser bør utredes av psykologspesialist/nevropsykolog med slik kompetanse.

Det er min oppfatning at andre spesialister i regionen har mer kompetanse på spesifikk behandling av omfattende traumer. Det samme gjelder for utfordringer knyttet til kjønnsidentitet.

Jeg er ikke spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, og vil vanligvis ikke påta meg behandlingsansvar for personer under 18 år.

Pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp skal henvises direkte til akutte tilbud ved psykisk helsevern. Jeg tilbyr ikke akuttimer, og påtar meg derfor ikke behandlingsansvar for pasienter med tilstander hvor man kan forvente rask forverring og behov for akutt behandling. Jeg har heller ikke behandleransvar ved tvungent psykisk helsevern.

Om henvisningen

Henvisningen skal gi grunnlag til å vurdere pasientens behov samt gi opplysninger av betydning for utredning og behandling. Mulige somatiske årsaker til tilstanden må være vurdert, og eventuelle funn fra undersøkelser vedlegges. Oppdatert medikamentliste må også vedlegges.

Det er ønskelig at henvisningene følger Helsedirektoratets retningslinjer.

Kontakt

Ved generelle spørsmål om min praksis kan du sende mail her.

Personsensitiv informasjon kan ikke sendes på mail.  

Kart